dugges finns i angereds systemnbutik !

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Tue Mar 9 10:19:21 CET 2010


Janne Johansson wrote:
> Bernt Hansson wrote:
>   
>> 2010-03-07 21:11, mattias skrev:
>>
>>     
>>> Va har öl med bsd att göra?
>>>       
>> Allt!
>>     
>
> Medhåll. Har man inte sett sambandet så kan man se det som en uppgift 
> man har kvar att lösa, som gärna börjar med att man dricker sagda 
> ölsorten och därefter tar reda på resten av sambandet

De känns som någon kommer googla upp undertecknad efter din hint, jj:-)

Men, seriöst, öl har med bsd att göra på flera plan.

* Det existerar en specifik BSD-relaterad licens baserad på 
transferering av öl.
* Varje år utbildas en internationell grupp BSD-utvecklare i den 
svensk-teknologiska varianten av ölhäv (flaska).
* Det finns BSD-utvecklare som också kommersiellt brygger öl.
* Det finns bryggerier vars IT-system baseras på BSD i serverrummen.
* Öl har donerats till BSD-evenemang, utan känd negativ påverkan.

Listan kan säkert göras längre, men det var i alla fall en start.

Niklas


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20100309/d1b38f1b/smime.bin


More information about the BUS mailing list